Công ty TNHH vật liệu đóng gói Global Pack

ĐKKD số: 3703036823 cấp ngày 17/02/2022
Đại diện: Nguyễn Huệ Hoài Thương
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương

Chấp nhận thanh toán:

Chứng nhận hoạt động